มูลนิธิวัชรปัญญา 

มูลนิธิวัชรปัญญา เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการทำให้สถาบันเป็นของส่วนรวมมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เราจึงพัฒนารูปแบบการดำเนินงานของวัชรสิทธาให้อยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิวัชรปัญญา โดยมีการจดจัดตั้งเป็นมูลนิธิเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 

พันธกิจของมูลนิธิวัชรปัญญา 

เป็นพื้นที่ทางจิตวิญญาณที่เปิดกว้างสำหรับคนทุกเพศ วัย และทุกสาขาอาชีพ บนความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงปัญญาญาณในตน และแสดงออกซึ่งความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ทุกกิจกรรมเปิดรับประสบการณ์ที่หลากหลายอย่างที่แต่ละคนเป็น เพื่อที่ว่าทุกคนจะสามารถเดินทางภายใน เรียนรู้ และค้นพบศักยภาพของตัวเองได้ 

เป็นพื้นที่ที่เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เปิดกว้าง ด้วยตระหนักว่ามนุษย์แต่ละคนล้วนมีต้นทุนภายในที่ส่งเสริมให้ตนเองเกิดการเรียนรู้ได้ เคารพความแตกต่างในความเชื่อ มุมมอง ประสบการณ์ และทางเลือกชีวิตที่ไม่เหมือนกัน มุ่งเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงกิจกรรมและเข้าร่วมหลักสูตรอบรมได้ตามความสนใจ เพื่อให้ความหลากหลายนั้นเองเป็นวัตถุดิบจริงของการเรียนรู้ 

เป็นพื้นที่หล่อเลี้ยงไฟแห่งการเผยแผ่พุทธธรรม บนคุณค่าทางจิตวิญญาณแบบไม่แบ่งแยกนิกาย ทุกโครงการทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทดลอง ที่ซึ่งทุกคนสามารถเป็นผู้เรียนและผู้สอนได้ “หากคุณพร้อมจะแบ่งปันกับโลกใบนี้ ที่นี่ก็พร้อมจะเป็นพื้นที่ที่ให้คุณได้ลองทำ” 

เป็นพื้นที่เชื่อมโยงความเข้าใจระหว่างสายปฏิบัติ รวมไปถึงศาสนาที่แตกต่างกัน บนพื้นฐานของคุณค่าทางจิตวิญญาณที่ไปพ้นกรอบทางศาสนา และเน้นไปที่ประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์ในทุกแง่มุม เราพร้อมจะเป็นพื้นที่ให้แก่ทุกสายปฏิบัติและความเชื่อทางศาสนาได้มาแลกเปลี่ยน พูดคุย สนทนา และเสวนาระหว่างกัน 

เป็นพื้นที่ให้บริการและสร้างบุคลากรเพื่อทำหน้าที่บรรเทาทุกข์ให้แก่สังคม เพื่อให้ผู้ปฏิบัตินำเอาการฝึกปฏิบัติออกไปรับใช้เพื่อนมนุษย์ เป็นพื้นที่ของการฝึกฝนทักษะในการรับฟังและช่วยบรรเทาความทุกข์ ส่งผู้คนออกไปรับใช้สังคม สร้างเสริมพลังด้านในให้แก่กลุ่มคนที่อยู่ในภาวะยากลำบาก เพื่อให้พวกเขาตระหนักรู้ถึงความสามารถในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ในชีวิตของตนเองได้อย่างเปิดกว้าง 

โครงการ

ปัจจุบันมูลนิธิวัชรปัญญาดำเนินงานจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยแบ่งออกเป็นโครงการดังต่อไปนี้ 

โครงการสำนักงาน

โครงการพื้นที่การเรียนรู้ทางจิตวิญญาณ (วัชรสิทธา)

โครงการสื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้
(จัดพิมพ์หนังสือ) 

โครงการพัฒนาสื่อออนไลน์
(เพจ เว็บไซต์ และคอนเทนต์ออนไลน์) 

โครงการ Sacred Mountain 

โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์สาขาที่เกาะพะงัน

โครงการอวโลกิตะ
(พื้นที่ภาวนาเพื่อบ่มเพาะความรักความกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์)

รายละเอียด >

คณะกรรมการ

ประกอบด้วยกัลยาณมิตรและผู้มีวิสัยทัศน์ในการร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานของมูลนิธิ ได้แก่

ประธานกรรมการ
วิจักขณ์ พานิช

รองประธานกรรมการ
อุษณี นุชอนงค์

เหรัญญิก
วรวรรณ จุลละโพธิ