โครงการจัดพิมพ์หนังสือ Already Free : เธอคืออิสรภาพ พุทธศาสนา x จิตบำบัด บนเส้นทางแห่งการปลดปล่อย บรูซ ทิฟต์ เขียน, อุษณี นุชอนงค์ และ วิจักขณ์​ พานิช แปล

หนังสือ “เธอคืออิสรภาพ: ALREADY FREE” ถือเป็นหนังสือเล่มแรกใน “โครงการสื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้ด้านจิตวิญญาณ” โดยสถาบันวัชรสิทธา (ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิวัชรปัญญา) มีเป้าหมายที่จะผลิตหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์รูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อสารองค์ความรู้อันหลากหลายรุ่มรวยของคุณค่าจิตวิญญาณร่วมสมัย ทำให้สิ่งที่เคยดูเป็นเรื่องเร้นลับ คำสอนขั้นสูงสำหรับนักบวช กลายเป็นความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้และเปิดกว้างต่อคนธรรมดาๆ

ศาสตร์ด้านจิตวิทยาและจิตบำบัดตะวันตกเป็นหนึ่งในองค์ความรู้ที่เราให้ความสนใจ ยิ่งในปัจจุบันที่ผู้คนประสบปัญหาอาการทางจิต ไม่ว่าจะเป็นอาการซึมเศร้า อาการวิตกกังวล อาการตื่นตระหนก แพนิค แมเนีย สมาธิสั้น หรืออาการประสาทอื่นๆ และด้วยความที่วัดหรือศาสนสถานอาจไม่ได้เป็นสถานที่สัปปายะที่จะให้ผู้คนเข้าไปแสวงหาหนทางบรรเทาใจได้เหมือนในอดีต เราจึงเห็นถึงความจำเป็นของการสร้างพื้นที่ทางเลือกทั้งในทางกายภาพและในทางสติปัญญา เปิดเส้นขอบฟ้าของประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของมนุษย์ที่เชื่อมต่อกับคุณค่าที่เป็นสากล เรามองเห็นว่าการเปิดใจเรียนรู้ศาสตร์ด้านจิตวิทยาและจิตบำบัดตะวันตกในฐานะ “ภาษาใหม่” จะช่วยให้ผู้คนสามารถทำความเข้าใจประสบการณ์ชีวิตที่เป็นมนุษย์ของตัวเองได้อย่างใกล้ชิดสนิทใจมากขึ้น

“เธอคืออิสรภาพ” มีความพิเศษคือ นอกจากจะเป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานด้านจิตบำบัดที่น่าสนใจแล้ว ยังเปิดให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่มุมมองพุทธศาสนา (มุมมองแบบยอมรับผล) กับมุมมองจิตบำบัดตะวันตก (มุมมองแบบพัฒนาการ) ที่แม้จะมีความแตกต่างกัน แต่สามารถทำงานร่วมกันได้ อีกทั้งยังเติมเต็มกันและกันในการเข้าไปสัมพันธ์กับประสบการณ์ความทุกข์ของผู้คนด้วยท่าทีที่เปิดกว้างและสนใจใคร่รู้ การบ่มเพาะการตระหนักรู้ ถือเป็นหัวใจของหนังสือเล่มนี้ ที่ในแง่หนึ่งก็ดูเหมือนเป็น “เทคนิควิธี” ทว่าอีกด้านหนึ่งก็เป็นธรรมชาติพื้นฐานที่ทุกคน “มีอยู่แล้ว” ธรรมชาติอันดำรงอยู่อย่างไร้เงื่อนไขที่เราต้องหมั่นกลับมาสัมผัสมันในเนื้อในตัวอีกครั้งและอีกครั้ง เพราะนั่นคือหนทางเดียวที่เราจะสามารถถอดรื้อความเคยชินของกลไกป้องกันตัวเองที่เคยใช้ได้ในวัยเด็ก แล้วอัพเกรดมันด้วยท่าทีของการยอมรับ เปิดกว้าง อ่อนโยนเป็นมิตรต่อทุกประสบการณ์ชีวิต กระทั่งเรารู้สึกด้วยตัวเองจริงๆ ว่า แม้ความทุกข์จะไม่ได้หายไปไหน แต่ชีวิตก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรขนาดนั้น เราสามารถรับมือกับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่ต้องหลีกหนี ทุกประสบการณ์ของความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าสุขหรือทุกข์ คือเสี้ยวส่วนที่สำคัญของการค้นพบความมีชีวิตชีวาและอิสรภาพที่เรามีอยู่แล้วตอนนี้ เดี๋ยวนี้

เราปรารถนาอย่างยิ่งที่จะกระจายผลงานแปลอันเปี่ยมคุณค่าเล่มนี้ไปยังมือผู้อ่านในวงกว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้

รายละเอียดหนังสือ

ชื่อหนังสือ: เธอคืออิสรภาพ ALREADY FREE
ผู้เขียน : Bruce Tift
ผู้แปล: อุษณี นุชอนงค์ และ วิจักขณ์ พานิช
ผู้ช่วยบรรณาธิการ: พชร สูงเด่น
บรรณาธิการ: วิจักขณ์ พานิช
ศิลปกรรม: Khanoon
ความหนา: 320 หน้า
ราคาปก: 360 บาท
(มีเรทพิเศษสำหรับการสั่งซื้อจำนวน 10 เล่มขึ้นไป)

คำนิยมโดย ดุจดาว วัฒนปกรณ์, สมภพ แจ่มจันทร์, ณัฐฬส วังวิญญู

สั่งซื้อหนังสือได้ที่ FB page : วัชรสิทธา • vajrasiddha หรือ email มาที่ [email protected]
รายได้จากการจัดพิมพ์ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อการดำเนินงานสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิวัชรปัญญา