เซน & สุขาวดี กับ อ.ดอน ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา 6 ส.ค. 66

ห้องเรียนศาสนธรรม
กับ อ.ดอน ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา
อาทิตย์ 6 สิงหาคม 2566
9.00-17.00 น.
ณ วัชรสิทธา เทเวศร์

สนับสนุนกิจกรรม 800 – 1,500 บาท

หมายเหตุ เรียนในพื้นที่จริง ไม่มีฟังย้อนหลัง

“เรามักจะหลงโดยสิ้นเชิงอยู่ในความคิดต่างๆ แห่งตัวตนอันเล็ก อันเป็นปัจเจกและแบ่งแยกของเรา ทว่าในแง่ของชีวิตอันเป็นพื้นฐาน ชีวิตที่แผ่ซ่านไปในสรรพสิ่ง เราล้วนได้รับการปกป้องจากประณิธานแห่งพระอมิตาภะพุทธเจ้า เราเชื่อในปณิธานนี้ อีกทั้งกระจ่างชัดและบริสุทธิ์ในพระอมิตาภะพุทธเจ้า เราแสดงความชื่นชมยินดีต่อความกระจ่งชัดและความบริสุทธิ์ในพระอมิตาภะด้วยการอุทิศตัวเราแก่การสวดเนมบุทซึ ทัศนะดังเช่นนี้ แท้จริงแล้วเหมือนกันอย่างยิ่งกับทัศนะแห่งการนั่งซาเซน”

– พระอาจารย์ โกโช อุชิยะมะ แห่งพุทธศาสนานิกายเซน


บ่อยครั้งที่เรามักได้ยินคำกล่าวว่า เซนเป็นมรรควิธีของผู้มีปัญญา สุขาวดีเป็นมรรควิธีของผู้เบาปัญญา อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้ว ตลอดประวัติศาสตร์แห่งพุทธศาสนา มีคณาจารย์ฝ่ายเซนหลายท่านทั้งในจีนและญี่ปุ่นที่สรรเสริญการปฏิบัติแบบสุขาวดี อีกทั้งยังมีคณาจารย์เซนหลายท่านที่มีสถานะเป็นสังฆนายกแห่งฝ่ายสุขาวดีด้วย เซ็นและสุขาวดีจึงเป็นคล้ายสองด้านแห่งเหรียญเดียวกัน เป็นมรรควิธีที่ต่างกันสู่เป้าหมายเดียวกัน

ในคลาสนี้ เป็นการนำเสนอเนื้อหาของนิกายเซนและนิกายสุขาวดี พร้อมเรียนรู้หลักปฏิบัติของทั้งสองนิกาย

  • เรียนรู้หลักปฏิบัติของนิกายเซน 
  • การนั่งซาเซน
  • การตรึกโกอาน
  • การสวดพระนามอมิตาภะในแบบเซน
  • ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
  • เรียนรู้หลักปฏิบัติของนิกายสุขาวดี
  • การตรึกนิมิตพระอมิตาภะ
  • การสวดพระนามอมิตาภะ (เนมบุทซึ/เนี่ยนฝอ)
  • การสวดพระนามในขณะใกล้ตาย
  • ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จากการเรียนรู้ การปฏิบัติของทั้งสองนิกาย

วิทยากร
อ.ดอน ศุภโชค

มีความสนใจด้านศิลปะและสุนทรียศาสตร์ โดยเฉพาะในแง่มุมที่เชื่อมโยงกับศาสนาต่างๆ ตลอดจนความเชื่อและความคิดของผู้คน มีความสนใจในพุทธศาสนาหลายสายปฏิบัติ รวมถึงพุทธศาสนาวัชรยานแบบทิเบต ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนั้นยังเป็นแอดมินและคนวาดการ์ตูนเพจ Zen Smile, Zen Wisdom