ริกซิน จิกเม ลิงปะ : “บทเพลงแห่งคณจักร”

ริกซิน จิกเม ลิงปะ รจนา
วิจักขณ์ พานิช แปล

ในโอกาสอันประจวบเหมาะเป็นมงคลแห่งการมาเยือนประเทศไทยครั้งแรก ของท่านอานัม ทุบเท็น รินโปเช


ལས་སྨོན་རྟེན་འབྲེལ་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་གི་སྟེང་དུ། །
lé mön tendrel paksam jönshing gi tengdu
On top of a wish-fulfilling tree, the auspicious coincidence of karma and aspiration,
บนเรือนยอดต้นไม้แห่งความสมปรารถนา
กับความประจวบเหมาะอันเป็นมงคลแห่งกรรมและจิตอธิษฐาน

རྒྱ་གར་ཤར་གྱི་རྨ་བྱ་གཞོན་ནུ་ཡང་ཕེབས་བྱུང༌། །
gyagar shar gyi maja zhönnu yang peb jung
The youthful peacock of eastern India has arrived.
นกยูงอ่อนเยาว์แห่งอินเดียตะวันออกได้บินมาถึง

རྨ་བྱའི་གདུགས་སྐོར་དམ་པའི་ཆོས་ཕྱོགས་ལ་བསྒྱུར་དང༌། །
majé duk kor dampé chö chok la gyur dang
When the display of the peacock becomes holy Dharma,
การปรากฏตัวของนกยูงตัวนั้น ได้กลายเป็นธรรมะอันศักดิ์สิทธิ์

གཞོན་པ་ང་ཚོས་ཐར་པའི་ལམ་སྣ་ཞིག་ཟིན་ཡོང༌། །
zhönpa ngatsö tarpé lam na zhik zin yong
We youthful ones are set onto the path of liberation.
เรา, เหล่าคนหนุ่มสาว, ออกย่างก้าวบนเส้นทางแห่งการหลุดพ้น

བསོད་ནམས་དཔྱིད་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་ཤིང་རྟ་ལ་ཕེབས་པའི། །
sönam chi kyi gyalmö shingta la pebpé
On the chariot of the meritorious queen of spring,
บนรถศึกของธรรมราชินีแห่งฤดูใบไม้ผลิ

ལྷོ་མོན་ཤིང་ལོའི་ཚལ་གྱི་ཁུ་བྱུག་གི་གསུང་སྙན། །
lho mön shinglö tsal gyi khujuk gi sung nyen
From the tree-groves of Mon in the south has come the cuckoo-bird with its sweet song,
ในสวนผลไม้เมืองมนทางทิศใต้ แว่วเสียงกาเหว่าขับขานบทเพลงหวาน

ཡ་གི་དྲི་ཟའི་བུ་མོའི་གླིང་བུ་ལས་སྙན་པ། །
yagi drizé bumö lingbu lé nyenpa
Sweeter than the music of the flutes of the daughters of the gandharva above.
จับใจเสียยิ่งกว่า เสียงขลุ่ยของเหล่าบุตรสาวแห่งเมืองคนธรรพ์บนสวรรค์

དབྱར་གསུམ་ནམ་ཟླ་བསྲོ་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་ཡག་བྱུང༌། །
yar sum namda sowé tendrel la yak jung
How good the excellent coincidence of the flourishing three months of summer!
ความประจวบคีรีขันธ์แสนยิ่งใหญ่งดงาม ในสามเดือนอันเบ่งบานของฤดูร้อน

འདིར་འདུས་ལས་སྨོན་མཐུན་པའི་རྡོ་རྗེའི་དང་སྤུན་གྲོགས། །
dir dü lé mön tünpé dorje dang pündrok
Gathered here are the vajra brothers and sisters whose karma and aspirations are in accord.
ที่มารวมตัวกันที่นี่ คือเหล่าพี่น้องวัชระ ผู้มีกรรมและจิตอธิษฐาน สั่นพ้อง


ང་ཚོའི་བླ་མ་བཞུགས་པའི་ཆོས་ར་ལ་ཕེབས་དང༌། །
ngatsö lama zhukpé chöra la peb dang
Please come to this Dharma assembly where our guru dwells.
ได้โปรดมายังคณจักรแห่งธรรม ที่ซึ่งครูของพวกเรา ดำรงอยู่

སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩི་འཐུང་བའི་དགའ་སྟོན་གྱི་ངང་ནས། །
mindrol dütsi tungwé gatön gyi ngang né
At this festival we drink the amṛta that ripens and frees,
ในงานเลี้ยงครั้งนี้ เราดื่มน้ำอมฤต อันสุกงอม เป็นอิสระ

ཉམས་དགའ་གླུ་རུ་ལེན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཤིག་ཡོད་དོ། །
nyamga lu ru lenpé khyechö shik yö do
And from that comes the special Dharma of singing the songs of joyful experience.
ให้กำเนิดธรรมอันวิเศษ แห่งการขับขานบทเพลงประสบการณ์เบิกบานรื่มรมย์

བདེ་ཆེན་འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་བཞུགས་གྲལ་གྱི་དབུས་ནས། །
dechen pogyur mepé zhuk dral gyi ü né
Among these rows of unchanging great bliss,
ท่ามกลางกระแสธารแห่งมหาสุขอันไม่แปรแปลี่ยน

ལྷ་དང་བླ་མའི་ཞལ་རས་མ་བསྒོམས་ཀྱང་མཐོང་བྱུང༌། །
lha dang lamé zhalré ma gom kyang tong jung
Even when not meditating, we witness the faces of the deity and the guru.
แม้ยามไม่ภาวนา เรายังมองเห็นใบหน้าของครูและเหล่าทวยเทพ

མ་དང་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཏིག་འོད་གསལ་གྱི་ཐེག་པས། །
ma dang khandrö nyingtik ösal gyi tekpé
By means of the yāna of luminosity, the heart-essence of the mother and ḍākinīs,
ด้วยอุปายะยานแห่งความใสกระจ่าง หัวใจแห่งสายธรรมมารดาและฑากิณี

འཇའ་ལུས་ཆོས་སྐུར་འགྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་ཅིག་ཞུའོ། །
jalü chökur drubpé ngödrub chik zhu o
Please grant attainment—the rainbow body, the dharmakāya!
ได้โปรดประทานพร มอบการบรรลุธรรม – กายรุ้ง ธรรมกายา