EP61: เถรวาทสอนอะไร?

“ประเด็นสำคัญที่สุดในคำสอนเถรวาท คือ อนัตตา หรือความไม่มีตัวตน แต่จะเข้าถึงคำสอนอนัตตาซึ่งเป็นสภาวะธรรมสูงสุดในทางพุทธศาสนาได้ เราต้องเข้าใจธรรมชาติของอัตตา เพราะเหตุแห่งทุกข์มาจากการที่เรายึดมั่นในอัตตา มองว่าเรามีตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวร และเราสามารถยึดมั่นมัน พัฒนาตัวเอง เปลี่ยนแปลงตัวเอง หลอกตัวเอง หนีตัวเอง อะไรทั้งหลายทั้งปวงซึ่งเป็นมุมมองที่ผิด และไม่ได้นำไปสู่อิสรภาพหรือความดับทุกข์ที่แท้จริง คำสอนที่เป็นแก่นแกนของเถรวาททั้งหมด เป็นการพยายามถอดรื้อมายาคติของการมองว่ามีตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงนี้”

วิจักขณ์ พานิช

“วิธีการแบบเถรวาทเป็นลักษณะ inside out เวลาที่เราสามารถเข้าใจธรรมชาติของร่างกายและจิตใจที่ไปพ้นจากการยึดมั่นในตัวตน เราก็จะเริ่มสัมพันธ์กับธรรมชาติที่แท้จริงภายนอก เข้าใจว่าทั้งสองเป็นสภาวะแบบเดียวกัน โลกภายในกับโลกภายนอกส่องสะท้อนกัน หากเรามองว่าภายในเป็นตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวร เราก็มองโลกว่าเที่ยงแท้ถาวรที่ต้องเข้าไปควบคุม จัดการ ยึดมั่น ในลักษณะเดียวกัน”

คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

ชวนคุยกันต่อถึงคำสอนของพุทธศาสนาเถรวาท เถรวาทสอนอะไร? และคำสอนเถรวาทมีความสำคัญอย่างไร ต่อเส้นทางจิตวิญญาณในฐานะรากฐานที่หนักแน่น มั่นคง ตรงไปตรงมา เราจะสามารถนำคำสอนที่เรียบง่ายนี้มาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในชีวิตอันซับซ้อนวุ่นวายในโลกสมัยใหม่ได้อย่างไร

ฟังใน spotify: https://spoti.fi/3heeElM
apple podcast: https://apple.co/38QF34o
podbean: https://bit.ly/38NyEa3