⭐Magic for Self-care⭐ กับ ดร.อันธิฌา แสงชัย 26-27 สิงหาคม 2566

26-27 สิงหาคม 2566
9.00-17.00 น

วัชรสิทธา เทเวศร์

ลงทะเบียนเรียน 3,650 บาท
สมาชิกกิจกรรมวัชรสิทธา ลด 10% เหลือ 3,285 บาท
สมัครสมาชิกใหม่ 5,000 บาท แล้วรับสิทธิเรียนคอร์สนี้ฟรีทันที

เวทมนตร์ (Magic) เป็นสิ่งที่อยู่ในเนื้อในตัว ในชีวิตของมนุษย์โดยที่เราอาจจะไม่เคยตระหนักถึงมาก่อน ศาสตร์แห่งการควบคุมพลังงานนี้มาจากอำนาจและศักยภาพในการร่วมสร้างสรรค์อย่างไม่สิ้นสุดของมนุษย์และสรรพสิ่งในจักรวาล ย้ำเตือนให้ตระหนักถึงการเชื่อมโยง เกื้อกูล และชะตากรรมของชีวิตวิญญาณทั้งหมดที่ไม่อาจจะดำรงอยู่อย่างแยกขาดจากกันได้ ไสยเวท เวทมนตร์ พิธีกรรม ปรากฏขึ้นตั้งแต่อรุณรุ่งของจิตสำนึกและเคียงคู่อารยธรรมมนุษย์ตลอดมา ไม่ว่าการอธิบายความจริงจะตกอยู่ในมือของผู้ประกาศหรือศาสดาจารย์ท่านใด สถาปนาเป็นศาสนาไหน เวทมนตร์ยังคงเป็นพลังอำนาจที่นำพาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิต ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่แบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน สร้างความจริงได้อย่างไม่จำกัด นำพาซึ่งการบำบัดรักษา เพื่อให้เราตระหนักถึงของขวัญอันทรงคุณค่าของการมีชีวิต

เวิร์คช็อปเวทมนตร์สำหรับการดูแลตัวเอง (Magic for Self-care) นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำพาผู้เข้าร่วมกลับไปสู่พลังอำนาจภายในตัวเอง ทำความเข้าใจเชิงทฤษฎี ประวัติความเป็นมาของเวทมนตร์ ก่อนที่จะเชื้อเชิญให้ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เพื่อสร้างทักษะ ความเชื่อมั่น การเปลี่ยนแปลง และความไว้วางใจในบรรยากาศของการโอบอุ้มแบ่งปันกัน

เวิร์คช็อปนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

ในภาคทฤษฎี วิทยากรจะพาผู้เข้าร่วมไปเรียนรู้นิยามความหมายของเวทมนตร์ หลักการ ทฤษฎี ประวัติศาสตร์และพัฒนาการ การใช้เวทมนตร์เพื่อดูแลตัวเองและเพื่อการบำบัดรักษา รวมถึงคำอธิบายเชิงทฤษฎีต่อการทำงานเชิงพลังงานและจิตวิญญาณในรูปแบบต่าง ๆ

ในภาคปฏิบัติผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิควิธีการในการใช้เวทมนตร์ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน การใช้เวทมนตร์เพื่อดูแลตัวเองอย่างรอบด้านทั้งในมิติสุขภาพ ร่างกาย อารมณ์ความรู้สึก ความคิด ความสัมพันธ์ พลังงาน และจิตวิญญาณ รวมถึงการดูแลสถานที่ สิ่งของ สถานการณ์ และการดูแลผู้อื่น โดยเน้นให้ฝึกปฏิบัติจริงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ร่วมเรียนรู้


⭐ กำหนดการ⭐

เสาร์ที่ 26 ส.ค. 66

พิธีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ในวันที่หนึ่ง

แนะนำกระบวนการและวิทยากร

(1) เวทมนตร์ (magic) คืออะไร?

ความรู้พื้นฐานและหลักการสำคัญในการศึกษาเวทมนตร์ เวทมนตร์กับการดูแลตัวเอง เวทมนตร์กับการบำบัดรักษา ไสยเวท (witchcraft) การทำงานเชิงพลังอำนาจ/พลังงาน/พลังชีวิต (power/energy work/ life force) การสัมผัสรับรู้พลังงาน

/กิจกรรม การฝึกสัมผัสรับรู้พลังงาน/

(2) เวทมนตร์เบื้องต้น

– การสร้างความเข้มแข็งของพลังจิต (psychic power) พลังชีวิต (life force) และการภาวนา (meditation)

– การสร้างจินตภาพ (visualization) จินตภาพคืออะไร จินตภาพทำงานอย่างไร เทคนิคพื้นฐานในการสร้างจินตภาพ การยืนยัน (affirmation) ในฐานะหัวใจสำคัญของจินตภาพ การสร้างประโยคเชิงบวก บทกวี บทเพลง หรือสัญลักษณ์เพื่อยืนยัน

/กิจกรรม ฝึกสร้างจินตภาพและการยืนยัน/

– การชำระล้างพลังงาน (cleansing) และการถอนพลังงานลบ (removing negative energy) ในร่างกาย อารมณ์ ความคิด สิ่งของ สถานที่

– พิธีเรียกคืนพลังชีวิตและพลังอำนาจกลับคืนสู่ตัวเอง (reclaiming life force/ power/ energy ritual: centering)

– ทักษะการหยั่งรากเชื่อมโยงกับพลังงานของโลก (grounding skills)

– การสร้างและอาณาบริเวณ (boundaries) ทางกายภาพ พลังงานและจิตวิญญาณ

– /กิจกรรม ฝึกทักษะการชำระล้างพลังงาน การเรียกคืนพลังอำนาจ การหยั่งรากและการสร้างอาณาบริเวณ/

พิธีอวยพรการเรียนรู้ในวันที่หนึ่ง

อาทิตย์ที่ 27 ส.ค. 66

พิธีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ในวันที่สอง

ทบทวนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

(3) เวทมนตร์เพื่อการปกป้องคุ้มครอง

– การปกป้อง (protection) และการป้องกันการโจมตีทางจิต (psychic attack)

– การดูแลพื้นที่ การปกป้องอาณาเขต พื้นที่พลังงาน ที่อยู่อาศัย และพื้นที่พิธีกรรม

– การสร้างวงเวทย์ (circle casting)

– การสร้างพื้นที่หลบภัยในจิต (sanctuary)

– /กิจกรรม ฝึกสร้างการปกป้อง เกราะป้องกัน วงเวทย์ พื้นที่หลบภัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์/

(4) การเชื่อมต่อหรือปรับจูนพลังงาน (attuning) การเชื่อมโยงกับตัวตนขั้นสูง (higher self) ผู้นำทางทางจิตวิญญาณ (spiritual guide) พลังและจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ จักรวาล ธรรมชาติ และบรรพบุรุษ การหยั่งรู้ (intuition) การตัดการเชื่อมต่อ การเปิดและปิดประตู

/กิจกรรม ฝึกเชื่อมต่อกับ guide เปิดและปิดประตู/

(5) การทำพิธีกรรมเพื่อดูแลตัวเอง

พิธีกรรมคืออะไร ข้อควรรู้และปฏิบัติก่อนการทำพิธีกรรม

– การตั้งเจตนา (setting intention)

– การตระเตรียมตัวเอง พลังงาน พื้นที่ และอุปกรณ์

– การสำแดงหรือภาวนาให้ปรากฏเป็นจริง (manifestation)

– มนต์ คาถา (spell) ข้อความศักดิ์สิทธิ์และการประกาศ

ตัวอย่างของเวทมนตร์ที่น่าสนใจ : Crystal magic, Moon ceremony, Manifesting abundance, Candle magic, Cacao ceremony, Love magic

/กิจกรรม ฝึกเวทมนตร์ที่สนใจ การออกแบบพิธีกรรมส่วนตัวและทดลองฝึก แลกเปลี่ยนประสบการณ์/

สรุปเนื้อหา สะท้อนกระบวนการการเรียนรู้

พิธีปิดและแสดงความขอบคุณต่อพื้นที่


วิทยากร
ดร. อันธิฌา แสงชัย

“อันธิฌา” มีประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์สอนวิชาปรัชญาและศาสนาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กว่า 15 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญด้านสุนทรียศาสตร์ ปรัชญาจีน และจิตวิญญาณในโลกยุคใหม่ เป็นที่รู้จักในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านความหลากหลายทางเพศ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรห้องเรียนเพศวิถีและทีมฟุตบอลแนวสตรีนิยม (BUKU Football Club) เพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ พื้นที่ปลอดภัย และเสริมพลังให้กับผู้หญิงและเยาวชนเพศหลากหลายในสามจังหวัดชายแดนใต้

อันธิฌามีความสนใจด้านจิตวิญญาณ พิธีกรรม และการบำบัด ได้ศึกษาไสยเวทรวมถึงศาสตร์พลังงานอย่างหลากหลาย อาทิ เรกิ คริสตัลโอสถ ระบายสีบำบัดตามแนวทางมนุษยปรัชญา จักระ ธรรมชาติบำบัด การสร้างการทำงานร่วมกับพลังงานจักรวาล จิตวิญญาณธรรมชาติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ โดยได้นำศาสตร์เหล่านี้มาให้บริการนักกิจกรรมเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของขบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในเมืองไทย

ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะทำงานนฤมิตไพร์ด เป็นผู้ก่อตั้ง Jansu Healing เป็นนักพลังงานบำบัด และแม่มด