สาธนา : ภาวนาบนวิถีฮินดู กับ อ.ตุล คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง 19-20 ส.ค. 66

“สาธนา : ภาวนาบนวิถีฮินดู”
Sadhana : Contemplative Hinduism
กับ อ.ตุล คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
19-20 สิงหาคม 2566
9.30-17.30 น.

วัชรสิทธา เทเวศร์

ลงทะเบียนเรียน 3,650 บาท
สมาชิกกิจกรรมวัชรสิทธา ลด 10% เหลือ 3,285 บาท
สมัครสมาชิกใหม่ 5,000 บาท แล้วรับสิทธิเรียนคอร์สนี้ฟรีทันที

หมายเหตุ เรียนในพื้นที่จริง ไม่มีฟังย้อนหลัง

ความสนใจของผู้คนส่วนมากเกี่ยวกับศาสนาฮินดู มักมุ่งไปยังเรื่องทวยเทพ เทวตำนาน และพิธีกรรม ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ารุ่มรวยและเปี่ยมสีสัน ทว่าหากขาดมิติของการภาวนา สีสันและความวิจิตรพิสดารเหล่านั้นก็อาจทำให้เกิดการยึดมั่นในมโนคติอย่างตายตัว จนไม่อาจเข้าถึงสัจจะความจริง ดังที่รามนะมหาฤษี กล่าวว่า..

“โดยปราศจากการเห็นตัวตนแท้ การเห็นพระเจ้าเป็นเพียงภาพลวงทางจิต”

“สาธนา” หมายถึงหลักปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายทางจิตวิญญาณ โดยวินัยของการภาวนาตามวิถีแห่งศาสนาฮินดู อันประกอบด้วยเทคนิคที่หลากหลายจึงถูกใช้เป็นชื่อของคอร์สนี้ เพื่อจะนำผู้เรียนซึ่งไม่ว่าจะนับถือฮินดูหรือไม่ก็ตามไปสู่การพยายามเข้าถึงธรรมชาติเดิมหรือ “ตัวตนแท้” (True self) อันมิได้แยกออกจากสภาวะของทวยเทพหรือสัจจะ และอย่างน้อยๆ จะช่วยให้ผู้เรียนเห็นความลุ่มลึกในทางคำสอน รวมถึงสามารถมีฐานสำหรับการภาวนาส่วนตนที่จะพัฒนาต่อไปได้


เทคนิคที่จะใช้ประกอบด้วย ปราณวะภาวนา มนตราภาวนา ชปวิธี นามสังกีรตัน ปราณายาม รวมทั้งการพินิจข้อความสำคัญจากอุปนิษัทและคำสอนของครูบาอาจารย์ นอกเหนือจากเทคนิคคือการทำความเข้าใจแนวคิดและการมีมุมมองที่เหมาะสม

รายละเอียดกิจกรรม

วันแรก
10.00-10.20 น. ผ่อนพักในความสงบ ภาวนาร่วมกัน
10.20-10.30 น. พัก
10.30-11.00 น. แนะนำการอบรมและสนทนา
11.00-12.00 น. แนวคิดพื้นฐานของการภาวนาในฮินดูวิถี
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00-13.20 น. สนทนาหลังอาหาร
13.20-15.00 น. ตัวบทสำคัญเกี่ยวกับการภาวนา “คีตา โยคสูตร และอุปนิษัท”
15.00-15.15 น. พัก
15.15-16.30 น. ปราณวภาวนา
16.30-17.30 น. มนตราภาวนา
17.30-18.00 น. ซักถาม และ พูดคุย

วันที่สอง
10.00-10.20 น. ผ่อนพักในความสงบ
10.20-10.30 น. พัก
10.30-11.00 น. สนทนาทบทวนความเข้าใจ
11.00-12.00 น. ฝึกปฏิบัติชปวิธี
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00-13.20 น. สนทนาหลังอาหาร
13.20-15.00 น. ฝึกปฏิบัติมนตราภาวนา
15.00-15.15 น. พัก
15.15-16.30 น. ฝึกปฏิบัตินามสังกีรตัน
16.30-16.45 น. พัก
16.45-17.30 น. ฝึกปฏิบัติภาวนาเทคนิคที่เหลือ
17.30-18.00 น. ซักถาม และ พูดคุย อุทิศกุศล และสรุปบทเรียน


วิทยากร

ผศ. คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศึกษาเรื่องพิธีกรรมตลอดจนคำสอนของศาสนาฮินดูทั้งในฐานะงานวิชาการและความสนใจส่วนตัวเป็นเวลากว่าสิบปีจากท่านอาจารย์บัณฑิตลลิต โมหัน วยาสและบัณฑิตพรหมานันทะ ทวิเวที พราหมณ์ชาวอินเดีย

ปัจจุบันนอกเหนือจากงานสอนเกี่ยวกับปรัชญาอินเดีย ศาสนาฮินดูและรายวิชาอื่นๆที่มหาวิทยาลัย ยังเป็นคอลัมนิสต์ วิทยากรในรายการสื่อออนไลน์ และวิทยากรประจำของวัชรสิทธา