วิมลเกียรตินิทเทสสูตร กับ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง (ร่วมด้วย วิจักขณ์​ พานิช) 15-16 ก.ค. 66

Mahayana Text Studies ส่วนหนึ่งของวิชา Second Turning
“วิมลเกียรตินิทเทสสูตร” : พระสูตรของฆราวาสผู้องอาจบนจุดเปลี่ยนแห่งพุทธธรรม
กับ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง (ร่วมด้วย วิจักขณ์​ พานิช)

ส-อา 15-16 กรกฎาคม 2566 : 9.30-17.30 น. และ
(Optional) พฤ 20 กรกฎาคม 2566 : 18.30-21.00 น.
ณ วัชรสิทธา เทเวศร์

รับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 25 ท่าน

ราคา 3,650 บาท (ไม่รวมอาหารกลางวัน)
*ราคาสมาชิกกิจกรรมวัชรสิทธา ลดเหลือ 3,285 บาท
**สมัครสมาชิกกิจกรรมวัชรสิทธาใหม่ 5,000 บาท สามารถใช้สิทธิเข้ากิจกรรมนี้ได้ฟรี

หมายเหตุ เรียนในพื้นที่จริง ไม่มีฟังย้อนหลัง

“ผู้ใดถือธรรมบรรยายนี้ไว้ในมือ ได้ชื่อว่าทรงไว้ธรรมรัตนครรภ์ ผู้ใดสวด ท่องบ่น สาธยาย อรรถธิบาย ผู้นั้นเป็นสหายของพระตถาคต”

– วิมลเกียรตินิทเทสสูตร

วิมลเกียรตินิทเทสสูตร เป็นพระสูตรฝ่ายมหายานที่สำคัญที่สุดพระสูตรหนึ่ง เนื่องจากเป็นพระสูตรที่ใช้เสียงของ “ฆราวาส” ธรรมดาๆ เป็นผู้ประกาศธรรม ด้วยอาการบันลือสีหนาทอันองอาจกล้าหาญ ทั้งยังย้อนทวนตั้งคำถามกับวิธีแบบพุทธศาสนาดั้งเดิม เช่นเรื่องการเคร่งครัดในศีลพรตโดยไม่เข้าใจเจตนารมณ์ที่แท้จริง การมีอคติต่อสตรีเพศ ฯลฯ นอกจากนี้ยังเก็บเนื้อหาสำคัญของมหายานไว้ครบถ้วน เช่น มโนทัศน์เรื่องความว่าง เรื่องอุดมการณ์โพธิสัตว์ เรื่องความกรุณา ฯลฯ

พระสูตรนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นสิ่งสำแดงจุดเปลี่ยนสำคัญของพุทธศาสนา ทั้งยังมีเนื้อหาลึกซึ้ง มีภาพพจน์เชิงวรรณศิลป์อันน่ามหัศจรรย์ และยังสอดคล้องกับคุณค่าของโลกสมัยใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับคนธรรมดาและสตรี จึงได้รับความนิยมในโลกพุทธศาสนาสากล ส่วนในภาษาไทยรับการแปลโดยอาจารย์เสถียรโพธินันทะจากภาษาจีน ในปัจจุบันได้มีการค้นพบต้นฉบับภาษาสันสกฤตซึ่งหายสาปสูญไปหลายร้อยปี จึงได้มีการแปลใหม่ขึ้นในภาษาไทยอันเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง

ห้องเรียนศาสนธรรม​ ณ วัชรสิทธา อยากเชื้อเชิญผู้สนใจ ร่วมลงเรือลำใหญ่แห่งมหายานไปด้วยกัน เพื่อสืบเสาะ สำรวจ ค้นหา ตีความ คุณค่าของพุทธรรมภายใต้การเรียนรู้ของคนธรรมดา โดยผู้สอนซึ่งเป็นคนธรรมดาๆ เช่นเดียวกัน ในสังคมร่วมสมัยซึ่งมีความซับซ้อนของความทุกข์และความยากลำบากหลากรูปแบบ เพื่อให้พุทธรรมจะยังมีความหมายสอดรับกับความทุกข์นานาของผู้คนและสรรพสัตว์

การเรียนการสอนจะเน้นการทำความเข้าใจและตีความตัวบท ผสานกับประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละคนโดยไม่ตัดสิน และใช้การภาวนาเป็นตัวเชื่อมร้อยสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยกัน


🗓️ แผนการเรียนการสอน 🗓️

วันแรก : 15 ก.ค.

เช้า : (พระสูตรบริเฉจที่หนึ่ง) ​
• ภาวนาผ่อนพักในความสงบเล็กน้อย แนะนำผู้เรียนและผู้สอน
• ทำความเข้าใจเบื้องต้นต่อ Second Turning of the Wheel of Dharma และมุมมองแบบมหายาน
• ​ความเป็นมาและความสำคัญของวิมลเกียรตินิทเทศสูตร
• ถาม-ตอบ

บ่าย : (พระสูตรบริเฉจสองถึงสี่)
• ​​ภาวนาผ่อนพักในความสงบเล็กน้อย
• รู้จักเศรษฐีวิมลเกียรติและความท้อถอยของเหล่าพระสาวก
• ทำจิตใจอย่างไรในความป่วยไข้
• ถาม – ตอบ

วันที่สอง : 16 ก.ค.

เช้า : (พระสูตรบริเฉจที่ ห้า – แปด)
• ภาวนาผ่อนพักในความสงบเล็กน้อย
• ธรรมอันไม่เป็นสอง พุทธภูมิ และพระสารีบุตรโดนย้อน
• ถาม – ตอบ

บ่าย​​ : (พระสูตรบริเฉจที่ แปด – บทสรุป)
• ภาวนาผ่อนพักในความสงบเล็กน้อย
• อุดมการณ์โพธิสัตว์ และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสรรพสัตว์
• ถาม – ตอบ

(Optional) วันที่สาม 20 ก.ค. : ค่ำคืนโพธิจิต
• วิมลเกียรติกับการภาวนาบนเส้นทางโพธิสัตว์


📚 หนังสือประกอบการเรียน 📚 (แนะนำให้มีอย่างน้อย 1 เวอร์ชั่น)

1. วิมลเกียรตินิรเทศสูตร ฉบับแปลจากสันสกฤต โดย สุชิน ทองหยวก [จะใช้เล่มนี้เป็นหลัก]

สั่งซื้อได้ที่ inbox FB page วัชรสิทธา เล่มละ 450 บาท

2. วิมลเกียรตินิทเทสสูตร เรียบเรียงโดย เสถียร โพธินันทะ
สั่งซื้อ>>https://shopee.co.th/product/227700316/4451024475…

3. The Holy Teaching of Vimalakirti: A Mahayana Scripture by Robert A.F. Thurman