Empower the Mind : กระบวนการเสริมสร้างพลังใจ เพื่อการเติบโตภายใน พบหนทางสู่อิสรภาพในตนเองกับ Victoria Subirana 1-2 ต.ค. 65

1-2 ตุลาคม 2565
9.00-17.00 น.

ณ วัชรสิทธา เทเวศร์

** กิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษ มีล่ามแปลภาษาไทย **

รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น!

ลงทะเบียนเรียน 3,650 บาท
สมาชิกกิจกรรมวัชรสิทธา ลด 10% เหลือ 3,285 บาทสมัครสมาชิกใหม่ 5,000 บาท แล้วรับสิทธิเรียนคอร์สนี้ฟรีทันที

หมายเหตุ เรียนในพื้นที่จริง ไม่มีฟังย้อนหลัง

เรียนรู้เครื่องมือและกระบวนการต่างๆ เพื่อศึกษาและเข้าใจการทำงานของจิต มอง แยกแยะ และฝึกรับรู้ความคิด ความรู้สึก การกระทำของตนเอง

  • เพื่อเรียนรู้การตั้งเป้าหมายในด้านต่างๆ ของชีวิต ในระดับต่างๆ
  • เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับจิตใต้สำนึก
  • เพื่อเข้าใจถึงการควบคุมประสาทรับรู้มีบทบาทสำคัญเช่นไร

การเรียนรู้กับวิคตอเรียเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและการฝึกปฏิบัติหลากหลายรูปแบบที่ถูกออกแบบมาให้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของตนเอง เพื่อบ่มเพาะคุณธรรม สร้างความมั่นคงทางใจ พัฒนาวินัย เพิ่มเติมความคิดสร้างสรรค์ รู้จักคิดวิเคราะห์และมีวิจารณญาณในการดำเนินชีวิต รู้เท่าทันตัวเอง และพึ่งพาตนเองได้

คอร์สนี้จะให้การอบรมเบื้องต้นและแนวทางการปฏิบัติที่จับต้องได้ เพื่อการนำไปใช้ได้ทันทีหลังจากจบการอบรม เป็นคอร์สที่มีกิจกรรมบางส่วนเหมือนกับคอร์ส Mental Maturity ที่เคยจัดมา

เหมาะสำหรับครู ผู้ปกครอง กระบวนกร นักบำบัด อาสาสมัคร นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ที่ทำงานช่วยเหลือเด็กและเยาวชน และนักเดินทางด้านใน


วิทยากร

Victoria Subirana (วิคตอเรีย สุบีราน่า)

คุณครูชาวสเปนที่มีประสบการณ์ก่อตั้งโรงเรียนแก่เด็กด้อยโอกาสชาวเนปาลกว่า 30 ปี โดยการนำศาสตร์การฝึกฝนและพัฒนาจิต (Mental Maturity) มาเป็นแกนในหลักสูตรการสอน ผู้เขียนตำรา Pedagogy for Transformation and Evolution หรือ “วิถีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” ซึ่งเป็นหลักการสอนที่มีพื้นฐานจากการศึกษาและทำความเข้าใจจิตใจมนุษย์ เป็นเครื่องมือหรือมาตรวัดในการรักษาจิตใจให้เกิดความสมดุลและทำให้เกิดความเติบโตทางจิตใจ