“มาธยมิกะ” ปรัชญามหายานว่าด้วยทางสายกลาง กับ ศ.ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ 20-21 ม.ค. 67

“มาธยมิกะ”
ปรัชญามหายานว่าด้วยทางสายกลาง

วันเสาร์และอาทิตย์
20-21 ม.ค. 2567
9.00 – 17.00 น
วัชรสิทธา เทเวศร์

รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน

ค่าลงทะเบียนเรียน 3,450 บาท
สมาชิกกิจกรรมวัชรสิทธา ลด 10% เหลือ 3,105 บาท
สมัครสมาชิกใหม่ 5,000 บาท แล้วรับสิทธิเรียนคอร์สนี้ฟรีทันที

ทางสายกลาง คำแปลของชื่อสำนักมาธยมิกะ ในภาษาสันสกฤตนั้นใช้คำว่า มธฺยมปฺรติปตฺ ซึ่ง ตรงกับภาษาบาลีที่ว่า มัชฌิมาปฏิปทา นั่นเอง อันเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม แต่ทางสายกลางของมาธยมิกะนั้นหาได้มีความหมายเหมือนกันไม่แท้จริงแล้วหมายถึงทางสายกลางระหว่าง ความมีและไม่มี เที่ยงและไม่เที่ยง เป็นและไม่เป็น

สำนักมาธยมิกะ คือสำนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงที่สุดในพุทธศาสนา ก่อตั้งโดย นาคารชุนะ มาธยมิกะถือเป็นรากฐานของการพัฒนาคำสอนมหายานทั้งหมด ที่หลอมรวมเอาทุกความเป็นไปได้ของประสบการณ์มนุษย์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการตระหนักรู้ เชื่อมโยงความเข้าใจในสุญญตา ในฐานะทางสายกลางของการวางใจ และเส้นทางสู่การหลุดพ้นสู่อิสรภาพที่แท้จริง

วัชรสิทธายินดีอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับ อ.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ศาสตราจารย์ด้านปรัชญา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แปล คัมภีร์ “มูลยมาธยมกการิกะ” ของนาคารชุนะ ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญามหายานอันลึกซึ้งนี้กับพวกเรา

แนะนำสำหรับผู้ที่สนใจภาวนาและคำสอนมหายาน ผู้ที่เคยผ่านคลาส second turning และวิมลเกียรตินิทเทสสูตร และสมาชิกสังฆะวัชรปัญญา