มนตร์: ประตูสู่ความศักดิ์สิทธิ์ 25-26 มิ.ย. 65

ค่าลงทะเบียน 3,250 บาท / ท่าน

  • Vajrasiddha Club Member ลด 10% เหลือ 2,975 บาท

รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน

“ปูชา” (Puja) เป็นพิธีกรรมสำคัญของศาสนา โดยเฉพาะพุทธและพราหมณ์ ซึ่งมีความหมายซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังมากมาย ในแง่การปฏิบัติ การบูชาทำให้เราสื่อสารกับตนเองทั้งในระดับจิตสำนึกและใต้สำนึก และสื่อสารกับความศักดิ์สิทธิ์ที่เรามุ่งไปสู่ เราผสานตนเองเข้ากับท่วงท่า เครื่องบูชา เสียงสวดและจักรวาล ความเข้าใจพื้นฐานของพิธีบูชาจึงช่วยให้เราไม่หลงติดกับรูปแบบพิธีกรรมที่ไร้ความหมายหรือปฏิเสธหนทางหนึ่งในการเข้าใจตนเองของเรา

จากคอร์ส “ปูชา1 : แนวคิดและวิธีการ” ซึ่งเริ่มต้นด้วยบริบททางประวัติศาสตร์ศาสนา แนวคิดพื้นฐาน เช่น เรื่องธาตุ การสื่อสาร ความหมาย การตีความสัญญะ ฯลฯ ซึ่งเป็นการทำความเข้าใจทั้งหลักการและการปฏิบัติในเบื้องต้น มาสู่คอร์สปูชา 2 : “มนตร์” ประตูสู่ความศักดิ์สิทธิ์ โดยคอร์สนี้จะเน้นไปยังองค์ประกอบที่สำคัญคือ “มนตร์” ซึ่งเริ่มจากการทำความเข้าใจไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาสันสกฤต ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้สำหรับมนตร์ทั้งฮินดูและพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เรียนเรื่องตัวอักษร ความหมายของคำสำคัญ ประเภทของมนตร์ แล้วจึงเริ่มฝึกฝนมนตร์สำหรับการบูชา โดยเริ่มจากการออกเสียง ท่วงทำนอง และการใช้ จบลงด้วยการประสานมนตร์และกายวาจาใจในพิธีบูชาให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในแง่ของความเปิดกว้าง และความบรรสานสอดคล้องระหว่างตัวเราและโลกศักดิ์สิทธิ์ และในครั้งนี้จะได้เพิ่มการฝึกออกแบบคำสวดหรือมนตร์ที่ผู้เรียนจะสร้างสรรค์ขึ้นใช้ในพิธีกรรมของตนเองด้วย

คอร์สนี้เหมาะกับผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่ต้องการศึกษาความหมายชั้นลึกของศาสนพิธี นักศึกษา นักบวชที่มีใจเปิดกว้าง ผู้ประกอบพิธีกรรม ผู้สนใจทั่วไป หากผ่านการเรียนคอร์สบูชา1มาแล้วจะยิ่งดี แต่หากไม่เคยผ่านมาก็ไม่เป็นไร เพราะมีการปูพื้นฐานให้ และในคอร์สนี้สอนทั้งมนตร์ของพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูควบคู่กันไป

ตารางเวลา

DAY1

  • ทบทวนแนวคิดพื้นฐานเรื่องการบูชา
  • ประเภทของมนตร์
  • มนตร์ในภาษาสันสกฤต ไวยากรณ์สันสกฤตเบื้องต้น
  • ฝึกฝนออกเสียงมนตร์

DAY2

  • ไวยากรณ์สันสกฤต เบื้องต้น(ต่อ)
  • ฝึกฝนออกเสียงมนตร์ (ต่อ)
  • ฝึกมนตร์และการปฏิบัติพิธีกรรม
  • การออกแบบและประพันธ์มนตร์ด้วยตนเอง