“The Sacred World” : Shambhala Vision toward Enlightened Society

ค่าเรียน 2,200 บาท / ท่าน (ผู้สมัครครบจำนวนแล้ว)

ภาคต่อของ Shambhala: the Myth of the Warrior เปิดรับทั้งผู้เรียนเก่าและผู้เรียนใหม่

ใน “The Sacred World” เราจะลงลึกไปในวิสัยทัศน์ชัมบาลา นำพื้นฐานการฝึกตนของนักรบสู่การสัมพันธ์กับโลกอาทิตย์อัสดงอันชวนหดหู่สับสน ด้วยหัวใจอันอ่อนโยน หาญกล้า และจริงแท้ นักรบฝึกแปรเปลี่ยนทุกสถานการณ์ที่เผชิญสู่อรุณรุ่งแห่งมหาบูรพสูรย์ (The Great Eastern Sun)

Part 1: How to invoke magic

เราจะลองมาสำรวจวิธีการของการสร้าง magic ในทุกสถานการณ์ที่เราเข้าไปมีส่วนร่วม ไม่ว่าสถานการณ์จะดีหรือแย่ล้วนมีพลังงานแห่งการตื่นรู้และความเป็นไปได้อันสดใหม่อยู่ในนั้น จะทำเช่นไรที่เราจะสามารถเปิดรับสถานการณ์อย่างที่เป็น แล้วเข้าไปปลดปล่อย “windhorse” หรือ magic ในชั่วขณะนั้นๆ ได้

เราจะย้อนกลับไปทบทวนถึงความหมายของพิธีกรรม ที่เราเคยเรียนรู้กันจากคอร์ส Life is the Sacred Ritual ทำความเข้าใจความหมายของพิธีกรรมที่ผูกโยงสัมพันธ์กับชีวิตประจำวัน อันจะนำไปสู่การปลุกพลังของ magic ทั้งในระดับภายนอก ภายใน และเร้นลับ

Part 2: How to create sacred space

เรียนรู้ความหมายของคำว่า “Uplifting” การยกระดับจิตสำนึก ซึ่งส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นในร่างกายของเรา เสื้อผ้าที่เราสวม แก้วชาที่เราดื่ม ดอกไม้ในแจกัน การจัดวางสิ่งของบนหิ้งพระ ฝึกที่จะ uplift the environment ในทุกสถานการณ์ เพื่อสร้าง sacred space มีเปิดกว้างต่อพลังงานอันสดใหม่และ magic

Part 3: Overcome aggression and habitual

patternsทำความรู้จักอุปสรรคที่กั้นขวางเราในการเข้าถึงโลกศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะความก้าวร้าวและแบบแผนความเคยชินที่ติดตัวมาจากอดีต เพิ่มพูนคุณสมบัติของความแม่นยำ ความไม่ลังเล ความฉับพลัน และความมั่นใจเดิมแท้ ค้นพบความหมายของประสบการณ์ “Every situation is workable” บนเส้นทางอันศักดิ์สิทธิ์ของนักรบ

Part 4: New Paradigm of Leadership : How to rule

ฝึกฝนภาวะการเป็นผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ กับคำถามที่ว่า “เราจะปกครองเช่นไร” ไม่ว่าจะเป็นในระดับปัจเจก ระดับความสัมพันธ์ ระดับครอบครัว ระดับการงาน ระดับประเทศชาติ หรือในระดับสากลทำความรู้จักกับ Natural Hierarchy หรือลำดับชั้นตามธรรมชาติ เคารพบทบาทหน้าที่หรือ archetype ที่แตกต่างหลากหลายทว่าล้วนมีความสำคัญ

Part 5 : Cosmic Mirror and Universal Monarch

สำรวจสายสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่มีต่อสากลจักรวาล ปัญญาญาณที่ดำรงอยู่ในทุกสรรพสิ่ง ที่พร้อมจะสนับสนุนเจตจำนงอันดีงาม และร่วมสร้างสรรค์ (co-creation)เคารพสายสัมพันธ์ต่อผู้ที่เดินมาก่อน พรของบรรพบุรุษนักรบ ครูบาอาจารย์แห่งชัมบาลา ความเป็นสากลจักรวาลของคุรุ และความรู้สึกของการเป็นผู้ร่วมชาติหรือผู้สืบทอดวงศ์วานแห่งการตื่นรู้เดียวกัน