เวทานตะ : ค้นหาสัจธรรมภายในตน กับ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง 27-28 สิงหาคม 2565

27-28 สิงหาคม 2565
เสาร์-อาทิตย์ 14 ชั่วโมง
10.00-18.00 น.
ณ วัชรสิทธา เทเวศร์

รับจำนวนจำกัด 25 ท่านเท่านั้น!

ลงทะเบียนเรียน 3,650 บาท
สมาชิกกิจกรรมวัชรสิทธา ลด 10% เหลือ 3,285 บาทสมัครสมาชิกใหม่ 5,000 บาท แล้วรับสิทธิเรียนคอร์สนี้ฟรีทันที

หมายเหตุ เรียนในพื้นที่จริง ไม่มีฟังย้อนหลัง

“เวทานตะ” (Vedanta) แปลว่าส่วนสุดท้ายของพระเวท(เวท + อันตะ) จึงหมายถึงคัมภีร์อุปนิษัท (เพราะอยู่ท้ายสุดในพระเวท) อุปนิษัทเป็นคัมภีร์ปรัชญาที่สำคัญที่สุดของฮินดู มีเนื้อหาเกี่ยวกับสัจธรรม ยกย่องกันว่าแสดงถึงภูมิปัญญาลึกซึ้งมาแต่โบราณ

ในเวลาต่อมาได้มีนักปราชญ์หลายท่าน เช่น ศังกราจารย์ รามานุชาจารย์ ฯลฯ นำเอาคำสอนจากอุปนิษัทมาอธิบายขยายความและค่อยๆก่อรูปเป็นสำนักคิด “เวทานตะ” จึงยังหมายถึงสำนักทางปรัชญาที่สำคัญอีกด้วย

ความคิดสำคัญของระบบปรัชญานี้ เน้นเรื่องความจริงสูงสุด ซึ่งหมายถึงเนื้อแท้ของเราเอง(อาตมัน) หรือเนื้อแท้ของจักรวาล(พรหมัน) รวมทั้งความคิดเกี่ยวกับพระเจ้าและสภาพที่แท้ของโลก เพื่อที่เราจะสามารถเป็นอิสระต่อมายาภาพที่ปรากฏอยู่รายรอบตัวเรา

สำหรับนักแสวงหาและนักภาวนา เวทานตะอาจเป็นประตูอีกบานในการทำความเข้าใจโลกและชีวิต สำหรับผู้สนใจปรัชญา – ศาสนาหรือทำงานวิชาการ หากไม่เข้าใจเวทานตะก็ไม่ถือว่าเข้าใจปรัชญาอินเดียหรือความคิดชั้นสูงของศาสนาฮินดู

ในคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้ร่วมกันอ่านตัวบท รู้จักปรัชญาเวทานตะสำนักย่อยต่างๆไม่ว่าของศังกราจารย์หรือฝ่ายเทวนิยม ฝึกตีความ ประสานกับประสบการณ์ชีวิตแต่ละคนโดยไม่ตัดสิน สนทนาแบ่งปัน และเรียนรู้การภาวนาหลากหลายเทคนิคในบรรยากาศที่เปิดกว้างและเป็นกันเอง

ตารางเวลา

วันที่ 1
10.00-10.20 น. ผ่อนพักในความสงบ ภาวนาร่วมกัน
10.20-10.30 พักเบรค
10.30-11.00 น. แนะนำการอบรมและสนทนาทำความ รู้จัก
11.00-12.00 น. ทำความรู้จักเวทานตะ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00-13.20 น. สนทนาหลังอาหาร
13.20-15.00 น. ศึกษา “อีศอุปนิษัท” ร่วมกัน
15.00-15.15 น. พัก
15.15-16.30 น. หลากหลายสำนักเวทานตะในภาพรวม
16.30-17.30 น. ภาวนาและแบ่งปัน
17.30-18.00 น.ซักถาม และอุทิศกุศล

วันที่ 2
10.00-10.20 น. ผ่อนพักในความสงบ
10.20-10.30 น. พักเบรค
10.30-11.00 น. ทบทวนและส่งการบ้าน
11.00-12.00 น. อไทฺวตะเวทานตะของศังกราจารย์
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00-13.20 น. ปรณวะภาวนา
13.20-15.00 น. เวทานตะฝ่ายเทวนิยม (รามานุชะ มาธวะ ฯลฯ)
15.00-15.15 น. พัก
15.15-16.30 น. เวทานตะกับชีวิต
16.30-16.45 น. พัก
16.45-17.30 น. ภาวนากับเวทานตะ
17.30 -18.00 น. ซักถาม สรุปบทเรียนและอุทิศกุศล


วิทยากร
ผ.ศ. คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาปรัชญา จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตเกี่ยวกับปรัชญาเวทานตะ

เรียนรู้ปรัชญาอินเดียและศาสนาฮินดูในมิติของชีวิต โดยเป็นศิษย์อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ รวมถึงท่านอาจารย์ บัณฑิต ลลิต โมหัน วยาส (Acarya Pandit Lalita Mohan Vyasaji Maharaj) และบัณฑิตพรหมานันทะ ทวิเวที พราหมณ์ชาวอินเดีย

ทำงานสอนเกี่ยวกับปรัชญาอินเดียและศาสนาฮินดู ตั้งแต่พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบันที่ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้ยังเป็นคอลัมนิสต์ “ผี พราหมณ์ พุทธ” มติชนสุดสัปดาห์ เป็นครูประจำวัชรสิทธา และเป็นนักภาวนาสมัครเล่นที่ยังคงสนใจเรียนรู้ในหนทางยาวไกลนี้เสมอ