“เขียน-ภาวนา” Writing as a Spiritual Practiceกับ สมภพ แจ่มจันทร์ และ อนุสรณ์ ติปยานนท์ 25 พ.ย. 66

“เขียน-ภาวนา”
Writing as a Spiritual Practice
กับ สมภพ แจ่มจันทร์ และ อนุสรณ์ ติปยานนท์

เสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566
9.00-17.00
ณ วัชรสิทธา

รับจำนวนจำกัด 25 ท่าน
ค่าลงทะเบียนเรียน 2,200 บาท
สมาชิกกิจกรรมวัชรสิทธา ลด 10% เหลือ 1,980 บาท

จิตวิญญาณเป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องสากล เราทุกคน ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด หรือไม่นับถือศาสนาก็ตาม ต่างมีเส้นทางส่วนตัวในการปฏิบัติทางจิตวิญญาณเพื่อเข้าถึงความจริงเกี่ยวกับชีวิต

กล่าวได้ว่า การปฏิบัติทางจิตวิญญาณจึงมีรูปแบบมากมายพอ ๆ กับจำนวนคนที่ปฏิบัติ แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การเข้าถึงความจริงบางอย่างที่พ้นไปจากการใช้ชีวิตประจำวันโดยทั่วไป เป็นความจริงที่ทำให้เราเข้าใจว่าเราคือใคร และมีชีวิตไปเพื่ออะไร

การเขียนถือเป็นการปฏิบัติทางจิตวิญญาณรูปแบบหนึ่ง การเขียนไม่ใช่กิจกรรมของนักเขียนอาชีพ คอนเทนท์ครีเอเตอร์ หรือนักเรียนเท่านั้น แต่การเขียนเป็นกิจกรรมของทุกคนที่ต้องการเข้าใจความจริงเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของตนเอง

การเขียนคือการอ่านความคิด เป็นการรู้เท่าทันความคิดอย่างหนึ่ง เมื่อเราถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็นตัวอักษร ในด้านหนึ่งก็เพื่อให้เราได้ทบทวนและตรวจสอบจนเกิดความเข้าใจสิ่งที่อยู่ในใจเรา มันอาจเป็นสภาวะทั่ว ๆ ไปของจิตใจ หรืออาจเป็นสิ่งที่เราติดค้างใจในอดีต หรือไม่ก็อาจเป็นปัญหาของชีวิตในตอนนี้ ส่วนในอีกด้านหนึ่ง การเขียนในบางรูปแบบโดยตัวมันเองคือการภาวนา ทั้งในมิติของสมถะ (ความสงบ) และวิปัสสนา (ความเข้าใจ)

เวิร์คชอป ‘เขียน – ภาวนา’ จะชวนทุกท่านมาเรียนรู้การภาวนาผ่านการเขียนรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรและเพื่อนร่วมอบรม เพื่อให้ท่านสามารถนำการเขียนไปเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางทางจิตวิญญาณของตนเอง