พุทธะ – พิธี – กรรม : มิติของพิธีกรรมและพุทธบูชาในพุทธศาสนา กับ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง 10-11 มิ.ย. 66

10-11 มิถุนายน 2566
10.00-18.00 น.
วัชรสิทธา เทเวศร์

ลงทะเบียนเรียน 3,650 บาท
สมาชิกกิจกรรมวัชรสิทธา ลด 10% เหลือ 3,285 บาท
สมัครสมาชิกใหม่ 5,000 บาท แล้วรับสิทธิเรียนคอร์สนี้ฟรีทันที

รับจำนวนจำกัด 25 ท่านเท่านั้น

หมายเหตุ เรียนในพื้นที่จริง ไม่มีฟังย้อนหลัง

วัชรสิทธาชวนผู้สนใจมาร่วมก่อร่างอีกหนึ่งรายวิชาในหลักสูตรพุทธศาสน์ศึกษาร่วมสมัย

พัฒนาความเข้าใจเชิงบวกต่อพิธีกรรม และ revitalize กระบวนการ ความคิดสร้างสรรค์ และ เจตจำนงในการประกอบพิธี ตั้งแต่จุดเริ่มต้นบนเส้นทางจิตวิญญาณอย่างการบวช ไปจนถึงการตาย และพิธีกรรมอื่นๆ ที่สามารถเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมต่อเจตจำนงสู่เส้นทางแห่งการตื่นรู้

  • พิธี – กรรม สำรวจคุณค่า ความหมายและประสบการณ์ จากมุมมองแห่งการตื่นรู้
  • เข้าใจรายละเอียดของพิธีกรรม ในฐานะเส้นทางการฝึกตน
  • ทดลองมีประสบการณ์ในการเป็นผู้มีส่วนร่วมในพิธี ทั้งในฐานะผู้อยู่ในพิธี และผู้ประกอบพิธี
  • เรียนรู้ความหมาย และสามารถออกแบบพิธี และบทสวดในพิธีที่ยึดโยงอยู่กับ tradition และสัมพันธ์กับผู้คนร่วมสมัย
  • การนำเป้าหมายและคุณค่าสูงสุดของพิธีที่เคยจำกัดอยู่ในกลุ่มนักบวช มาสัมพันธ์กับแรงบันดาลใจสูงสุดของกลุ่มผู้ปฏิบัติฆราวาสที่ฝึกตนบนเส้นทางสู่การหลุดพ้น

วิทยากร
ผ.ศ. คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์


ศึกษาเรื่องพิธีกรรมและศาสนาฮินดูจากท่านอาจารย์บัณฑิตลลิต โมหัน วยาสและบัณฑิตพรหมานันทะ ทวิเวที พราหมณ์ชาวอินเดีย ทำวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตเกี่ยวกับปรัชญาเวทานตะ


ปัจจุบันนอกจากงานสอนในมหาวิทยาลัยและงานเขียน ยังเป็นวิทยากรประจำของวัชรสิทธาอีกด้วย