Gender Awareness กับ อวยพร เขื่อนแก้ว 22-24 ต.ค. 65

22-24 ตุลาคม 2565
เวลา 9.00-17.00 น.
ณ วัชรสิทธา เทเวศร์

ลงทะเบียนเรียน 4,650 บาท
(สมาชิกกิจกรรมวัชรสิทธา ลด 10% เหลือ 4,185 บาท)

รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน

หมายเหตุ เรียนในพื้นที่จริง ไม่มีฟังย้อนหลัง

วิทยากรเน้นย้ำความสำคัญของการเข้าร่วมครบตลอดกระบวนการ รับเฉพาะคนที่สามารถอยู่ร่วมกิจกรรม ครบทั้ง 3 วันเท่านั้น

ในสามวันเต็มนี้เราจะทำความรู้จักตัวเอง เพื่อนร่วมห้องและสังคม ผ่านกรอบวิเคราะห์เรื่องอำนาจ (Power Analysis) กรอบวิเคราะห์ระบบเพศภาวะ เพศวิถี (Gender and Sexuality Analysis) และโครงสร้างสังคมที่ผลักกลุ่มคนให้เป็นชายขอบ (Marginalization)

กรอบวิเคราะห์เหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจตนเอง คนใกล้ชิดและคนอื่นๆในสังคม ที่มากไปกว่าการเห็นนิสัยและพฤติกรรม ไม่มีเรื่องราวหรือปัญหาใดๆของทุกปัจเจคที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างหรือระบบหนึ่งใดของสังคม

ความเข้าใจนี้จะช่วยให้เราเห็นทางที่จะเยียวยาและเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทำงานกับคนในครอบครัวญาติมิตร คนใกล้ชิด และกัลยาณมิตรในวงกว้างเพื่อร่วมกันสร้างสรรวัฒนธรรมและความสัมพันธ์แบบใหม่ที่อยู่บนฐานการแบ่งปัน เกื้อกูลและใส่ใจ

เราจะฝึกฝนทักษะการฟังด้วยใจหรือการเป็นประจักษ์พยาน( Bearing Witness) อันเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เราอยู่กับความทุกข์ของตนเองและความทุกข์ของคนรอบข้างได้ด้วยใจที่ตื่นรู้ ด้วยความเข้าใจและความกรุณา ศักยภาพเช่นนี้จะนำเราให้เห็นช่องทางที่จะลดทอนความทุกข์นั้นลงได้บ้าง

เราจะเรียนรู้ทุกเรื่องผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตในพื้นที่ที่ปลอดภัย ผ่านสามฐาน ฐานแรกคือการวิเคราะห์เพื่อทำความเข้าใจสังคมผ่านประสบการณ์ชีวิตตนเองและ เพื่อนๆและผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นในห้องเรียน ฐานที่สองคือฐานใจคือการใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งจนนำไปสู่การรับรู้และอยู่กับความรู้สึกของตัวเองและคนอื่นๆได้ และฐานที่สามคือฐานจิตวิญญาณคือภาวะที่จิตใจเราที่อ่อนโยน เปิดกว้างแต่มั่นคงผ่านการรับรู้ร่างกายและลมหายใจที่เราจะใช้เป็นหลังพิงของจิตใจ

เนื้อหาและกระบวนการอบรมแนวนี้ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มนักสตรีนิยมผิวดำ นักเคลื่อนไหวทางสังคมด้านการศึกษาเพื่อความเป็นธรรม อาจารย์เควกเกอร์ที่ทำงานเปลี่ยนแปลงสังคมบนฐานสันติวิธี และอาจารย์ชาวพุทธสายมหายานที่ทำงานเพื่อสังคมและนำมาประยุกต์หลอมรวมเป็นกระบวนการอบรมสตรีนิยมแนวจิตวิญญาณเพื่อความเป็นธรรมที่เปิดสอนประจำอยู่ที่ศูนย์ผู้หญิงบ้านดินเพื่อสันติภาพและความเป็นธรรม


วิทยากร
อวยพร เขื่อนแก้ว

นักสตรีนิยมผู้สนใจแนวทางการปฏิบัติธรรมมหายานและวัชรยานแบบทิเบต ปัจจุบันเธอย้ายจากแม่ริมมาเป็นชาวเชียงดาว ตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อผู้หญิง ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฝึกภาวนา และทำอบรมเรื่องการเยียวยาจากความรุนแรงอันเป็นผลจากการไม่เคารพความเท่าเทียมทางเพศ